dram.me

从源码编译riot-web

基于这里的说明,可以从源码编译riot-web,以下简要罗列步骤:

% git clone https://github.com/vector-im/riot-web.git
% cd riot-web
% git checkout -b develop
% scripts/fetch-develop.deps.sh
% npm install
% cp config.sample.json config.json
% npm run dist

一个小tip,更改scripts/fetch-develpp.deps.sh脚本,在git clone命令追加--depth 1可以加快依赖库的下载速度。

另外,通过以下命令可以直接运行riot-web服务:

cd dist
tar xf riot-[...]-dirty.tar.gz
cd riot-[...]-dirty
python3 -m http.server